یکشنبه 07 خرداد 1402
«مهار تورم، رشد تولید»
آخرین بروزرسانی: 1402/03/06 14:36
اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در استانها بوسیله استانداریها صورت میگیرد و در این راستا سیاست گذاری کلی استان در قالب برنامه های تدوینی دولت و در چهار چوب استراتژی تعیین شده کشور بوسیله استانداری امکان پذیر گردیده و دستگاههای اجرائی با هماهنگی ایجاد شده در شکل کلی حرکت و در قالب برنامه های وزارتخانه ای به اعمال اجرائی خود می پردازند. 
استانداریها با توجه به قالب استانها و ظرفیتهای اجرائیشان بدنه کارشناسیشان را تشکیل و به اعمال نظارت بر دستگاههای اجرائی می پردازند که عمدتا" بخشهای زیر بنایی برنامه ریزی،پشتیبانی و سیاسی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی استانداریها بوده و نحوه گرایش سرمایه ها ئ تعامل سرمایه و نیروی کار عمدتا" بایستی در استانداریها برنامه ریزی گردد که در قالب شورای توسعه و برنامه ریزی استان این اقدام صورت می گیرد . 
کمیته های تخصصی کارگروها شورا ضمن اینکه متشکل از کارشناسان دستگاههای اجرائی می باشند عمدتا" نظرات کارشناسی استانداری بدلیل محیط بودن به ظرفیت کلی استان و نحوه گردش امور در کمیته ها اعمال و از این به بعد نظارت عالی دولت بر اجرای برنامه ها نیز صورت می گیرد. 
در بخش تخصیص اعتبارات و جمع آوری در آمد ها نیز هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استانداری بعد اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در خصوص تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه های دولت دراستان را پوشش میدهد . 
 
نوع ارتباط:
 
عمدتا" نحوه ارتباط دستگاهها و استانداری در قالب سیاستهای اجرائی و در شورای اداری استان و بصورت تخصصی تر شورای برنامه ریزی و توسعه استان شکل گرفته و منسجم می گردد.در شکل ارتباط فی مابین دستگاهها و استانداری عمده فعالیت در قالب ارائه گزارش عملکرد در تحقق برنامه های استانی و سیاستهای تعیین شده استان که در چهارچوب برنامه های کشور تدوین گردیده خلاصه و علاوه بر الزام پاسخگوئی در این خصوص نحوه عملکرد دستگاهها با ارباب رجوع نیز در قاللب اعمال حاکمیت قابل بررسی خواهد بود .

اهداف و وظایف استانداری
 • انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ،فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود قانونی تفویض شده.
 • انجام تشریفات اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده.
 • اقدام در و تنظیم پرسنلی کارکنان و تهیه خلاصه پرونده کارکنان.
 • اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان
 • تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان حدود قوانین و مقررات مربوط.
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد لازم در زمینه کمیته مربوطه.
 • تهیه و صدور احکام انتقال ،انتصابات و ماموریت در حوزه بر اساس قوانین و مقررات.
 • بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ،بازنشستگان و موظفین
 • تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر)در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه.
 • ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان استانداری و تابعه.
 • ابلاغ مصوبات ،بخشنامه ها و دستورات اداری استاندار به واحدهای مربوطه.
 • ارسال و دریافت فاکس و مکاتبات مربوط به استاندار.
 • دریافت ،ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره .
 • تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه بمنظور تسریع در جریان امور.
 • انجام امور ماشین نویسی و تکثیر اوراق و نامه های اداری استانداری .
 • بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری.
 • نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه
 • انجام امور دریافت ها و پرداخت مستمرو غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده.
 • تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت دفاتر
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان.
 • اقدام وجوه اعتبار براساس درخواست های صادر شده.
 • انجام وظایف مربوط به قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
 • رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل و با قوانین و مقررات مربوطه.
 • تهیه فهرست مطالبات از سنواتی و غیره و آنها به مراجع ذیربط.
 • نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تهیه لازم.
 • بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و طبق مقررات و حدود اعتبارات .
 • خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای
 • تهیه و تنظیم ونگاهداری حساب انبار و اسناد خرید.
 • تنظیم سرویس تلفن ،روشنایی و تاسیسات و برنامه کارخدمتگزار و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار انها.
 • مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پسشگیری  بروز آتش و سایر اتفاقات.
 • انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل ونقل استانداری وواحدهای

 

تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین